Stantroll tilbyr norsk teknologi og produkter for grunnundersøkelser, sprengning og sikring.

Kontakt:

Telefon: 920 26 898
E-post: post@stantroll.no

Tjenester

Gjennomføring av bergspenningsmålinger og assistanse og rådgivning for boring, sprengning og bergsikring over og underjord.

STANTROLL utfører bergspenningsmålinger med utstyr utviklet i Norge av Injeksjonsteknikk AS i samarbeid med NTNU. Jekketesten utføres med en datastyrt høytrykkspumpe med kapasitet på 200 bar /2,04 kg/mm2 og 20 liter pr min. Trykk og flow blir loggført opp til 5 ganger pr sekund. Loggen hentes ut og danner grunnlaget for grafer og tabeller som sendes ingeniørgeolog med spesialkompetanse på hydraulisk jekking av bergmasse. Rapporten vil gi svar på hvilket vanntrykk fjellet tåler og ved hvilket trykk hydraulisk jekking kan oppstå. Kartlegging av bergets kapasitet til å motstå hydraulisk splitting er viktig for vannkrafttunneler når lengden av stålforing og plassering av konus skal prosjekteres. Kunnskap om bergets jekketrykk er også viktig ved fastsettelse av maksimalt injeksjonstrykk ved forinjeksjon i tunneler. Utstyret krever lite tilrigging og kan bringes som bagasje på fly.

STANTROLL yter tjenester relatert til alle typer sprengningsarbeider. Sprengning av veiskjæringer og byggegroper, sprenging i tunneler og sjakter eller i bergrom. Rådgiving ved optimalt valg av boreutstyr og borstål samt veiledning under bore og sprengningsarbeider, inkluderte bistand med ved utarbeidelse av salveplaner. Stantroll er sertifisert som Bergsprengningsleder og Bergsprenger etter felles Europeisk Standard (direktiv 2005/36/EF). Sertifisert for bruk av elektroniske tennere. Sertifiser Shotfierer i Hong Kong fra 2012.

STANTROLL gir råd og «hands on» assistanse ved utførelse av sikring med bergbolter. I dette inngår valg av boltetyper, boring for bolter og forankring med sementbasert eller kjemiske produkter som polyester, polyuretan etc. Testing og prøvetrekking av bergbolter med rapportering av resultatene inngår i tjenestene. Rådgivning og instruksjon ved gjennomføring av for-injeksjon i tunneler. Dette inkluder bistand med utarbeidelse av injeksjonsprosedyrer og rådgivning under gjennomføring. Erfaringsoverføring med bruk av permanent sikring med sprøytebetong i tråd med Q-metoden (NGI) Rådgivning ved etablering av utførelsesprosedyrer og kvalitetskontroll for sprøytebetongarbeider etter ES-NS 14487-7:2006. Informasjon om den «norske metoden» finnes i de internasjonale publikasjonene fra NFF (Norwegian Tunnelling Society) på siden REFERANSER.

Stantroll kan tilby konsulentbistand for alle typer arbeider når det gjelder bergspenningsmålinger, boring, sprengning og sikring av berg.